ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลด 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด 

 3.แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ 

 4.Spec รายการที่ 1 - 20 ดาวน์โหลด 

 5.Spec รายการที่ 21 - 45  ดาวน์โหลด    

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ดาวน์โหลด 

  ....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ
 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่