ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564) 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลด 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด 

 3.แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ 

 4.Spec รายการที่ 1 - 20 ดาวน์โหลด 

 5.Spec รายการที่ 21 - 45  ดาวน์โหลด