....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ
 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 10 รายการ และครุภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding  ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบ 3 เดือน) ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบไม่มี scrubber โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

     ศวอ.แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ  และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ และครุภณฑ์สิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

- ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ 

- ดาวน์โหลดเอกสารประกวดได้ที่นี่