จากการทดลองความชอบของกระต่ายในการกินถั่วคาวาลเคดแห้งและถั่วกราบาต้าแห้งเทียบกับถั่วอับฟัลฟ่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ากระต่ายมีความชอบกินไม่แตกต่างกัน และเมื่อเลี้ยงโดยจำกัดอาหารข้นสำเร็จรูปที่จำนวน ๔๕ กรัมต่อวัน พบว่าปริมาณถั่วแห้งที่ได้รับเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ ๔๕ กรัมต่อวัน เป็นอัตราส่วนที่เพียงพอต่อความต้องการโภชนะในแต่ละวันของกระต่ายโตเต็มวัย

                ส่วนการทดสอบความชอบของกระต่ายที่มีต่อหญ้าแพงโกลาแห้ง และหญ้าขนแห้งเมื่อเทียบกับหญ้าทิโมธีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ากระต่ายมีความชอบกินหญ้าแพงโกลาแห้งไม่แตกต่างกับหญ้าทิโมธี ส่วนหญ้าขนแห้งกระต่ายให้ความสนใจน้อยที่สุด และเมื่อเลี้ยงโดยจำกัดอาหารข้นสำเร็จรูปที่จำนวน ๔๕ กรัมต่อวัน พบว่าปริมาณหญ้าแห้งที่ได้รับเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ ๔๓ กรัมต่อวันเป็นอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการโภชนะในแต่ละวันของกระต่ายโตเต็มวัย อาจจะต้องให้อาหารข้นสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

 เอกสารฉบับเต็ม 580kb