จากการทดลองความชอบของกระต่ายในการกินถั่วคาวาลเคดแห้งและถั่วกราบาต้าแห้งเทียบกับถั่วอับฟัลฟ่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ากระต่ายมีความชอบกินไม่แตกต่างกัน และเมื่อเลี้ยงโดยจำกัดอาหารข้นสำเร็จรูปที่จำนวน ๔๕ กรัมต่อวัน พบว่าปริมาณถั่วแห้งที่ได้รับเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ ๔๕ กรัมต่อวัน เป็นอัตราส่วนที่เพียงพอต่อความต้องการโภชนะในแต่ละวันของกระต่ายโตเต็มวัย

                ส่วนการทดสอบความชอบของกระต่ายที่มีต่อหญ้าแพงโกลาแห้ง และหญ้าขนแห้งเมื่อเทียบกับหญ้าทิโมธีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ากระต่ายมีความชอบกินหญ้าแพงโกลาแห้งไม่แตกต่างกับหญ้าทิโมธี ส่วนหญ้าขนแห้งกระต่ายให้ความสนใจน้อยที่สุด และเมื่อเลี้ยงโดยจำกัดอาหารข้นสำเร็จรูปที่จำนวน ๔๕ กรัมต่อวัน พบว่าปริมาณหญ้าแห้งที่ได้รับเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ ๔๓ กรัมต่อวันเป็นอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการโภชนะในแต่ละวันของกระต่ายโตเต็มวัย อาจจะต้องให้อาหารข้นสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

 เอกสารฉบับเต็ม 580kb

โสภณ ชินเวโรจน์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กรมปศุสัตว์

หากเราเดินเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง นอกจากจะพบอาหารอัดเมล็ดแล้วยังพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารกระต่ายอีกมากมายหลายรูปแบบ บางทีต้องขอคำแนะนำจากผู้ขายกันเลยทีเดียว สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อต้องการ ความสวยงามและแปลกใหม่ ผู้ผลิตจึงต้องแข่งขันกันผลิตอาหารนานาชนิดขึ้นมาสำหรับกระต่าย แต่เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ตัวกระต่ายเองจะบอกให้ผู้เลี้ยงกลับไปซื้อสินค้านั้นซ้ำอีกหรือไม่ จากความชอบกินและสุขภาพของกระต่าย ซึ่งอาหารเสริมประเภทเยื่อใยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมาก เช่น หญ้าแห้ง ถั่วแห้ง ผักอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง และคุกกี้กระต่ายเป็นต้น   รูปที่ 1 คุกกี้กระต่ายทำเสร็จแล้ว

โสภณ ชินเวโรจน์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กรมปศุสัตว์

บทนำ

การทำหญ้าแห้งเป็นวิธีการเก็บถนอมอาหารหยาบไว้ใช้ในยามขาดแคลน ซึ่งปกติจะผลิตคราวละมากๆ ต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าช่วยทำให้เป็นฟ่อนหญ้า เริ่มต้นจากการตัดหญ้า ตากแดดในแปลง เกลี่ยกลับกองหญ้า เมื่อหญ้าแห้งดีแล้วจึงใช้เครื่องอัดให้เป็นฟ่อน วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ และม้า เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะนำมาเลี้ยงกระต่ายสวยงาม เพราะผู้เลี้ยงให้

 

ผลงานวิจัยของ วารุณี พานิชผล วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์

กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปี 2548