เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายถาวร  หมวดใหม่  หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง มอบหมายให้ นางจรุณี  ดำช่วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง เข้าร่วมโครงการ “CSR ประชา รัฐพัทลุง”