วันที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๖o นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอป่าพะยอม จำนวน 86 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  หน่วยงานรับผิดชอบ

   เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายถาวร  หมวดใหม่  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ CSR ประชารัฐ พัทลุง ณ บริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จำกัด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จัดโดยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๓ อย่าง ได้รับประโยชน์ ๔ ประการ และสาธิตการทำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ หมัก ซึ่งที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (CSR ประชารัฐ พัทลุง ครั้งแรก) โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดพิธี 

               ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้มีฝนตกติดต่อกันตั้งแต่ ๓o ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๘ มกราคม ๒๕๖o นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง กล่าวว่า

          วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายถาวร หมวดใหม่  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ร่วมต้อนรับ นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมผลการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

    เมื่อวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙ นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

      เมื่อวันที่ ๓o สิงหาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง มอบหมายให้ นางจรุณี  ดำช่วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายสุชิตร สุภาพ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ณ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔o ราย