ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  ออกหน่วย FMMU&DHHU

 

 

เมื่อวันที่  27  เมษายน 2560 นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง มอบหมายให้ นส.ธนมณ  บูรณภวังค์  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธีระพงค์ คงจันทร์ และ นส.นส.ณปภา  สุกแก้วณรงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมเป็นวิทยากรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โครงการเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิก กลุ่มเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแซะ เรื่องการผลิตอาหารโค พร้อมฝึกปฏิบัติ ณ. บ้านนายสุชาติ อักษรชู 54 ม.5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

                 เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖o นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง พร้อมด้วย นางจรุณี  ดำช่วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และ นส.ณปภา  สุกแก้วณรงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน