"มุ่งมันพัฒนาความมั่นคง  

ด้านอาหารสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่าง"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล    147   ม.11   ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล   91130

โทร/แฟกซ์   074-797070

Map แผนที่