นายจักรพงษ์   ขานโบ

       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล    

093-718-1724

 

 

 

 

นายจักรี   เทศอาเส็น

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 

 

 

  ว่าง 

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 

    

นายบำรุง คงไฝ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

081-9906195

 นางอรัญญา ชาญชญานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

087-6283918

 

 

 

 

น.ส.รัชนี  แซะหมูด

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นายกิตติชัย  ทองนอก

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

 

 

                          

 

- วันที่  4  ตุลาคม  2559  นายจักรพงษ์   ขานโบ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้ให้การต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ของประเทศมาเลเซียที่มีความสนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงโคและแพะ 

1. ศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนาด้านอาหารสัตว์

    และพืชอาหารสัตว์

2. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

    พืชอาหารสัตว์

3. ปฎิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

    หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

วันที่  6  ตุลาคม  2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในด้านการเขียนงานวิชาการ งานทดสอบ และงานพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับนักวิชาการ  เจ้าพนักงานสัตวบาล โดยมี ดร.จีระศักดิ์   ชอบแต่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร