นายจักรพงษ์  ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ทำความดีถวายในหลวง พื้นที่เขต 9  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดอ่างทอง ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  มีท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกใช้ในฟาร์มต่อไป

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล บริการท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า และเมล็ดพันธุ์หญ้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรขอรับบริการในเดือน ตุลาคม จำนวน  16  ราย  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้คำแนะนำการปลูก การเตรียมดิน และการใช้ประโยชน์ ของหญ้าแต่ละชนิดพันธุ์

 

      เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2560  นายจักรพงษ์  ขานโบ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล