เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2560  นายจักรพงษ์  ขานโบ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านฉลุง อ.ฉลุง  จ.สตูล เพื่อติดตามและหารือในการจัดทำแปลงหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ และผลิตหญ้า เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ และผลิตหญ้าเพื่อจำหน่าย โดยเน้นพันธุ์หญ้าหวายข้อ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยกลุ่มจะขยายพื้นที่อีก 10 ไร่ มีสมาชิก 10 คน และจะพัฒนากลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป