ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล บริการท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า และเมล็ดพันธุ์หญ้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรขอรับบริการในเดือน ตุลาคม จำนวน  16  ราย  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้คำแนะนำการปลูก การเตรียมดิน และการใช้ประโยชน์ ของหญ้าแต่ละชนิดพันธุ์

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นายประสงค์   เพชรทอง

              นางสาวณัฐจิรา  เส็นเส็ม