นายจักรพงษ์   ขานโบ

       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล    

093-718-1724

 

 

 

 

นายจักรี   เทศอาเส็น

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 

 

 

  ว่าง 

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 

    

นายบำรุง คงไฝ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

081-9906195

 นางอรัญญา ชาญชญานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

087-6283918

 

 

 

 

น.ส.รัชนี  แซะหมูด

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นายกิตติชัย  ทองนอก

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน