วันที่  6  ตุลาคม  2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในด้านการเขียนงานวิชาการ งานทดสอบ และงานพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับนักวิชาการ  เจ้าพนักงานสัตวบาล โดยมี ดร.จีระศักดิ์   ชอบแต่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร