พิมพ์

1. ศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนาด้านอาหารสัตว์

    และพืชอาหารสัตว์

2. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

    พืชอาหารสัตว์

3. ปฎิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

    หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย