"มุ่งมันพัฒนาความมั่นคง  

ด้านอาหารสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่าง"