ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล    147   ม.11   ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล   91130

โทร/แฟกซ์   074-797070

Map แผนที่