....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ส่งจนท.ออกติดตามดูแลเกษตรกรกลุ่มนาหญ้า ต.นาหมื่นศรี สมาชิกกลุ่มจำนวน 22 ราย