ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

ตั้งอยู่เลขที่ 290  หมู่ที่ 7  ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร  86140

โทร/โทรสาร. 0-7761-1063

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรมีเนื้อที่ 1,175 ไร่ เรื่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ภายใต้ชื่อ สถานีพืชอาหารสัตว์ สังกัดกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีอาหารสัตว์ชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2533 ตามกรอบอัตรากำลัง กรมปศุสัตว์ ปี 2533-2534 และในปีงบประมาณ 2546 กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

               เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2532 สถานีอาหารสัตว์ชุมพรได้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ บังเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง สถานที่ทำการ อาคารบ้านพัก วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด และในเวลาต่อมาสถานีฯ ได้รับงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงสถานีฯ เป็นเงิน 15,144,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2534 จำนวน 2,136,600 บาท งบประมาณปี 2535 จำนวน 10,818,000 บาท และงบประมาณผูกพันปี 2536 อีกจำนวน 2,162900 บาท ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน

               สถานที่ตั้งอาคารสำนักงาน เลขที่ 290  หมู่ที่ 7  ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร/โทรสาร. 0-7761-1063

               ปัจจุบันสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 แปลงคือ

                1. แปลงที่ตั้งสำนักงาน (แปลงที่ 1) พื้นที่บริเวณจัดตั้งอาคารที่ทำการ งานบริหารทั่วไป และพื้นที่โครงการค้นคว้าวิจัยทางสัตวบาล งานทดลองและสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ พื้นที่รวม 312 ไร่

                2. เปลงผลิตเขาเลี้ยง (แปลงที่ 2) พื้นที่ใช้สำหรับดผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลิตเสบียงสัตว์สำรอง เช่น หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และหญ้าสด พื้นที่รวม 863 ไร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

                 1. จังหวัดชุมพร

                 2. จังหวัดระนอง

ภาพทางอากาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

ข้าราชการ

 

1. นายขบวน  อินทรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

โทร. 086-946-7757

2. นางสาวจีราภรณ์  โพธิ์น้อย  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร. 084-304-2303

3. นางสาวอาริยา  เยาวหลี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

โทร. 08-9810-1878

4. นายสิทธิศักดิ์  จิตติ  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  

โทร. 08-4856-3264

 

ลูกจ้างประจำ

1. นายขจร  โขมพัตร  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.2 

โทร. 08-5700-3491

2. นางฉวีวรรณ  พุ่มพัว  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.3 

โทร. 09-3739-1162

3. นางปรียา  หญีตน้อย  ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส.1 

โทร. 08-0537-9891

4. นายสมเกียรติ  ฉั่วอรุณ  ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส.1

โทร. 08-1079-7236

5. นายณรงค์  ม่วงแคล้ว  ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส.1

โทร. 08-1788-8753

 

 

 พนักงานราชการ

1. นายเสวย  จาดอุไร  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดบา

โทร. 08-5654-7701

2. นายบุญนำ  พรหมจรรย์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

โทร. 08-5791-3738

3. นายวิรัตน์  รัตนะ  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

โทร. 09-5082-3216

4. นางสาวอรฉัตร  สิทธิเชนทร์  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 

โทร. 09-0590-9525

5. นางสาวศิริพร  เสน่ห์พร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

โทร. 08-7265-9368