พิมพ์

นายพิเชษฎร์ มหาแสน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

 

 

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ


 นายธีรพงศ์ โตยอด

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 นายเกตุแก้ว เหมือนจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายมนตรี แขกนวม

นักวิชาการสัตวบาล

 นายประเทือง สะราคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายทนงค์ศักดิ์ จันทา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายชีวพันธ์ งามยิ่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายวิชา ตะไร้จู

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายกฤษฎา แสงวันทอง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายเดชา กองแก

เจ้าพนักงานสัตวบาล

น.ส.สุชาดา เหมือนจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุชาดา กองแก

เจ้าพนักงานธุรการ

นายขจร บุญพยุง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพลายแก้ว ปอศิริ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจักรพันธ์ บุญดี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายอุเทน สมจันทร์

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายขวัญใจ จูมโสดา

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

น.ส.หนูแดง เกตุชม

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายชนะชัย ประโยชน์ศิริ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายกมล สันติวงศ์

พนักงานขับรถยนต์