พิมพ์

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นพัฒนาอาหารสัตว์ นำเทคโนโลยีการปฏิบัติสู่เกษตรกร"

 

ค่านิยม

"ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน"