พิมพ์

       ในปี  2539  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานงานและขอให้จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  เป็นหน่วยงานส่วนกลาง  สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าองค์พระ  ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู  ในพื้นที่หมู่ที่  2  ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพื้นที่ๆ  มีความเหมาะสมที่จะใช้จัดตั้งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  จึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวกับกรมป่าไม้

       กรมป่าไม้มีหนังสือที่  กษ  0740.5/32100  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2539  แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ท้องที่ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พื้นที่  1,290  ไร่  พื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น  2  จำนวน  260  ไร่  ห้ามเข้าทำประโยชน์และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น  3  จำนวน  1,030  ไร่  จัดตั้งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  โดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติรวม  11  ประการ  อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่  วันที่  19  พฤศจิกายน  2539  จนถึง  วันที่  18  พฤศจิกายน  2569 รวมระยะเวลา  30  ปี  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2552  กรมปศุสัตว์ได้คืนพื้นที่ให้แก่กรมป่าไม้จำนวน  40-3-58 ไร่  เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับราษฎรบ้านป่าผาก

       โครงการจัดตั้งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัย  ทดสอบพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์  ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  สำรองเสบียงสัตว์  แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  20,900,000  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อ เดือนมิถุนายน  2540  และแล้วเสร็จเมื่อ  เดือนสิงหาคม  2541  โดยปริษัท  ยู เอมไอ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  

       กรมปศุสัตว์  ได้จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน  เมื่อปีงบประมาณ  2542  และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2543  โดยนายบรรหาร ศิลปะอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่  21  เป็นประธานในพิธี

  

 วันที่ 26 สิหาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี