พิมพ์

ทำเนียบผู้บริหาร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์


 พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗                      นายวัชรินทร์  วากะมะ

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘                       นายสุเมธ  วุฒิปราณี

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๕                      นายเฉลิมเกียรติ  วายุนิจ

 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน                      นายสุทัศน์  สุนทรวัฒน์