ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

 

นางจรุณี  ดำช่วย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

โทร.083-620-6699

เลขที่  63  หมู่ที่ 4  ตำบลวังสำโรง

อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

66110 

โทร./โทรสาร  056-619936

E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map แผนที่เดินทาง

ทำเนียบผู้บริหาร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

                    ปี พ.ศ.                                รายชื่อผู้บริหาร

          พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538                นายไพบูลย์  พลบุญ

          พ.ศ.2538 - พ.ศ.2540                นายวีรพล  พิณเนียม

          พ.ศ.2540 - พ.ศ.2545                นายประภาส  บุตรชา

          พ.ศ.2545 - พ.ศ.2557                นายบัญชา  ศรีขัติย์

          พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561                นายอนุสรณ์  จันทสร

          พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน                    นางจรุณี ดำช่วย

" บริการคือหน้าที่  นโยบายช่วยส่งเสริม"