พิมพ์

ทำเนียบผู้บริหาร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

                    ปี พ.ศ.                                รายชื่อผู้บริหาร

          พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538                นายไพบูลย์  พลบุญ

          พ.ศ.2538 - พ.ศ.2540                นายวีรพล  พิณเนียม

          พ.ศ.2540 - พ.ศ.2545                นายประภาส  บุตรชา

          พ.ศ.2545 - พ.ศ.2557                นายบัญชา  ศรีขัติย์

          พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561                นายอนุสรณ์  จันทสร

          พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน                    นางจรุณี ดำช่วย