พิมพ์

            สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535  ตั้งอยู่เลขที่  63  หมู่ที่ 4  ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ห่างจากตัวจังหวัดพิจิตรประมาณ 32  กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 405 ไร่     ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วงขังตลอดทั้งปี  เดิมเป็นบึงเก่า มีชื่อว่า บึงหันตรา   ซึ่งที่ชาวบ้านหรือเกษตรกร เรียกว่า  "บึงหน้าวัด"