วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ยั่งยืน" ในหัวข้อ " เทคนิคการผลิตอาหารสัตว์ให้เพียงพอ " โดยมี นางจรุณี ดำช่วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร เป็นประธานในการฝึกอบรม พร้อมนายพิเชษฐ์ จันทร์เป็ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 31 ราย     เพิ่มเติม