...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์สุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ น.ส.มรกต ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ให้การต้อนรับนายธีระ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์เพชรบุรี และนายเทวัญ จันทร์โคตร ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มต้นแบบการแก้ไขคุณภาพดีบในฟาร์มโดยการผสมอาหาร TMR ใช้เอง ของนายเสมียน อินป้อม เลขที่ 25 ม.2 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์สุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ น.ส.มรกต ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับโคนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคีรีมาศ และเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่ผสมอาหาร TMR ใช้เอง ของนายเสมียน อินป้อม และฟาร์มนายสายชล แป้นเม้า 

        เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อบรมเกษตรกรในหัวข้อ "การผลิตอาหารอัดเม็ดใช้เองในฟาร์ม และการผลิตอาหารแพะอัดเม็ดจากใบกล้วยไข่" โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมที่มีความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เพิ่มผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร