เมื่อวันที่ 6 - 11 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ได้ส่งเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 800 ฟ่อน

(16,000 กิโลกรัม) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก เนื่องจากได้เกิดโรคระบาดสัตว์

ชนิดแบลคเลก (blackleg) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเรื่องอาหารสัตว์

 

     เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561 และ 19 มิ.ย.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

ดำเนินการส่งมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 10,000 กิโลกรัม (500 ฟ่อน) เพื่อสนับสนุนเป็นคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

จำนวน 2 แห่ง คือ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก และตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

       

      

    

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้ นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต ประชุมรักษ์ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"  โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร