ภาพ/ข่าว
นายประจักษ์ หว่าเกตุ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

                    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้ นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมรกต ประชุมรักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  นายนิพนธ์ อนุมาศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง และเทศบาลตำบลท่าพุทรา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตำบลท่าพุทราและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ใกล้เคียง  หัวข้อพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี อาหารและการจัดการอาหารแพะ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


              เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  73 ราย พื้นที่ 883 ไร่ 1 งาน