ผลิตเเมล็ดพันธุ์และเสบียงสัตว์คุณภาพดี  ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่

ภารกิจ

1.  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

2.  พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ  แก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์  สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์  โดยประสานแผนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

3.  ทดสอบ  สาธิต  เผยแพร่  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร  และให้คำปรึกษา  แนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์

4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 

พื้นที่รับผิดชอบ

 4  จังหวัด  ได้แก่  สุโขทัย  กำแพงเพชร  ตาก  และอุตรดิตถ์