เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อบรมเกษตรกรในหัวข้อ "การผลิตอาหารอัดเม็ดใช้เองในฟาร์ม และการผลิตอาหารแพะอัดเม็ดจากใบกล้วยไข่" โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมที่มีความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เพิ่มผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


ภาพ/ข่าว
นายประจักษ์ หว่าเกตุ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ