พิมพ์

         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์สุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ น.ส.มรกต ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับโคนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคีรีมาศ และเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่ผสมอาหาร TMR ใช้เอง ของนายเสมียน อินป้อม และฟาร์มนายสายชล แป้นเม้า ภาพ/ข่าว
นายประจักษ์ หว่าเกตุ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ