พิมพ์

                    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้ นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมรกต ประชุมรักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  นายนิพนธ์ อนุมาศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง และเทศบาลตำบลท่าพุทรา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตำบลท่าพุทราและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ใกล้เคียง  หัวข้อพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี อาหารและการจัดการอาหารแพะ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชรภาพ/ข่าว
นายประจักษ์ หว่าเกตุ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ