เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  73 ราย พื้นที่ 883 ไร่ 1 งาน