เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้ นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต ประชุมรักษ์ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"  โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร