เมื่อวันที่ 6 - 11 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ได้ส่งเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 800 ฟ่อน

(16,000 กิโลกรัม) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก เนื่องจากได้เกิดโรคระบาดสัตว์

ชนิดแบลคเลก (blackleg) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเรื่องอาหารสัตว์