เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561 และ 19 มิ.ย.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

ดำเนินการส่งมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 10,000 กิโลกรัม (500 ฟ่อน) เพื่อสนับสนุนเป็นคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

จำนวน 2 แห่ง คือ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก และตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย