ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ดังนี้

 1. ข้าราชการ จำนวน  4  อัตรา  คือ

   นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์

   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่            

   

   

   

    นายภูเดช พิณเมืองทอง

    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

   

   

    นายประกอบ คีรีรัตน์

    นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  

   

    นางดลณพรรษ เฟื่องแก้ว

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         

 1. ลูกจ้างประจำ        จำนวน  2  อัตรา  คือ

           

   

 นายคม  ธิมา

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

   

 นายนิธิศักดิ์  วรรณสมพร

 พนักงานรักษาความปลอดภัย

                              

      3.พนักงานราชการ   จำนวน  6  อัตรา  คือ

  

         

 นายอาทิตย์  เชื้อทอง

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

  นายวิวัฒน์ ถิ่นจอม

  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 นายเสกสรรค์  พุทธิมา

 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 นายอนวัช  ม้าแก้ว

 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 นายอดุลวิทย์  เอกจิตต์

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

  นายชำนาญ  หมู่มาก

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

                          

      

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

เขตพื้นที่รับผิดชอบ :

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

135 หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

โทร./โทรสาร  054-654660  

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ประวัติ   

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2520  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 135  หมู่ที่  3  ตำบลแม่ยางฮ่อ                 อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  บริเวณกิโลเมตรที่ 5.7  ถนนร้องกวาง-งาว   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  26  กิโลเมตร  หรือบริเวณที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “แพะห้วยหีด”

 

   พื้นที่    

    มีพื้นที่ถือครอง  691.83 ไร่  สภาพพื้นที่เป็นเนินเตี้ยสลับร่องน้ำเป็นระยะ  ๆ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนดินเหนียว  มีอาณาเขตดังนี้

                             - ทิศเหนือ          จรด    ทางหลวงหมายเลข  103 

                             - ทิศตะวันออก     จรด    บ้านแม่ยางเปี้ยว ม.3  ต.แม่ยางฮ่อ

                             - ทิศใต้              จรด    บ้านแม่ยางตาล ม.7   ต.แม่ยางตาล

                             - ทิศตะวันตก       จรด    บ้านดอนชุม  ม.4      ต.แม่ยางร้อง