พิมพ์

วันที่7กรกฎาคม2560 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ที่บ้านดงพระพร หมู่ที่๑๕ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงของโครงการพระราชดำริฯ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ร่วมให้คำแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในการนี้ นายลลิต  ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติวางแผนผังและกำหนดพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์