พิมพ์

วันที่5กรกฎาคม2560ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ปลูกสร้างแปลงหญ้าพร้อมแนะนำการจัดการการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์และจัดทำอาหารเสริมUMMBเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการฯโดยมีนายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบท่อนพันธ์ุพร้อมปลูกพืชอาหารสัตว์