ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ดังนี้

 1. ข้าราชการ จำนวน  4  อัตรา  คือ

   นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์

   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่            

   

   

   

    นายภูเดช พิณเมืองทอง

    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

   

   

    นายประกอบ คีรีรัตน์

    นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  

   

    นางดลณพรรษ เฟื่องแก้ว

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         

 1. ลูกจ้างประจำ        จำนวน  2  อัตรา  คือ

           

   

 นายคม  ธิมา

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

   

 นายนิธิศักดิ์  วรรณสมพร

 พนักงานรักษาความปลอดภัย

                              

      3.พนักงานราชการ   จำนวน  6  อัตรา  คือ

  

         

 นายอาทิตย์  เชื้อทอง

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

  นายวิวัฒน์ ถิ่นจอม

  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 นายเสกสรรค์  พุทธิมา

 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 นายอนวัช  ม้าแก้ว

 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 นายอดุลวิทย์  เอกจิตต์

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

  นายชำนาญ  หมู่มาก

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา