ประวัติ   

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2520  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 135  หมู่ที่  3  ตำบลแม่ยางฮ่อ                 อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  บริเวณกิโลเมตรที่ 5.7  ถนนร้องกวาง-งาว   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  26  กิโลเมตร  หรือบริเวณที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “แพะห้วยหีด”

 

   พื้นที่    

    มีพื้นที่ถือครอง  691.83 ไร่  สภาพพื้นที่เป็นเนินเตี้ยสลับร่องน้ำเป็นระยะ  ๆ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนดินเหนียว  มีอาณาเขตดังนี้

                             - ทิศเหนือ          จรด    ทางหลวงหมายเลข  103 

                             - ทิศตะวันออก     จรด    บ้านแม่ยางเปี้ยว ม.3  ต.แม่ยางฮ่อ

                             - ทิศใต้              จรด    บ้านแม่ยางตาล ม.7   ต.แม่ยางตาล

                             - ทิศตะวันตก       จรด    บ้านดอนชุม  ม.4      ต.แม่ยางร้อง