ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

          เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์  ขนาด  ๘ ลบ.ม.  จำนวน ๑ เครื่อง

 

                    ****************************

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์  ขนาด  ๘ ลบ.ม.  จำนวน ๑ เครื่อง

**ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม**

   

วันที่5กรกฎาคม2560ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ปลูกสร้างแปลงหญ้าพร้อมแนะนำการจัดการการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์และจัดทำอาหารเสริมUMMBเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการฯโดยมีนายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบท่อนพันธ์ุพร้อมปลูกพืชอาหารสัตว์

วันที่7กรกฎาคม2560 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ที่บ้านดงพระพร หมู่ที่๑๕ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงของโครงการพระราชดำริฯ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ร่วมให้คำแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในการนี้ นายลลิต  ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติวางแผนผังและกำหนดพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์