ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม  เป็นหน่วยงานขึ้นกับส่วนกลางแต่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2520  ชื่อ หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าท่าอุเทน   ต่อมาในปี        พ.ศ.2529  ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  สถานีอาหารสัตว์นครพนม  และเมื่อปี  พ.ศ. 2546  จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ปรับโครงสร้างใหม่  ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม  จนถึงปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม"