ที่อยู่  ม.7  ต.โนนตาล  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  รหัสปรษณีย์  48120                    โทร  042-503016