ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100              

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สามารถสอบถามเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ 

บริการด้านเมล็ดพันธุ์  บริการด้านท่อนพันธุ์ และบริการด้านเสบียงสัตว์

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 

1.นายไกรลาศ  เขียวทอง  นักวิชาการส้ัตวบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานผลิตพันธ์ุพืชอาหารสัตว์

089-9622560  

 

2. นายอดุลย์  ธรรมวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-7117627

 

3. นายสำราญ  สุระวิชัย  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

082-6816120

 

 

เวลาให้บริการ 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

**เจ้าหน้าที่หยุดให้บริการพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00น.

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์”

                                    ค่านิยม                                                                

                                    " I2 - SMART "

                        I  : Innovation       มุ่งเน้นนวัตกรรม
                        I  : Integration       บูรณาการการทำงาน
                        S  : Standard          มีมาตรฐาน
                        M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ
                        A  : Agility              คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
                        R  : Responsibility   รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
                        T  : Teamwork        มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

พันธกิจ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ

แก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ทดสอบ สาธิต ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกรให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีพืชอาหารสัตว์หนองคาย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2508 โดยจังหวัดหนองคายอนุญาตให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งเป็นศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์และสถานีพืชอาหารสัตว์ ตามหนังสือที่ กษ 0605/3787 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2508 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  ตำบลสระใคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 563 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา อยู่ริมถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย กิโลเมตรที่ 17 ห่างจากเมืองหนองคาย 17 กิโลเมตร   (ปัจจุบันมีพื้นที่  313  ไร่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

เป็นหน่วยงานส่วนกลางมีสำนักงานอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์         กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ(จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ)

2.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์จำหน่าย และผลิตเสบียงที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

   - การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านอาหารสัตว์

   - การเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์

   - การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ให้เข้มแข็ง

   - การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนและบริการด้านอาหารสัตว์

พื้นที่รับผิดชอบ     2   จังหวัด

      1.จังหวัดหนองคาย

      2.จังหวัดบึงกาฬ