วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)โดยผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronics Data Capture : EDC QR Code) และส่งมอบเครื่อง EDC QR Code ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้

นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เช้าร่วมประชุมชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำส่งคลังผ่านอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) โดยผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องEDC) 

นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดหนองคาย บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4

                          

 

     

 

 

 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4