พิมพ์

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)โดยผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronics Data Capture : EDC QR Code) และส่งมอบเครื่อง EDC QR Code ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4