พิมพ์

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 

ในการอบรมครั้งนี้ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยนางสาวนงนุช กิติรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดหนองคาย และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการฯ และเป็นวิทยากร