พิมพ์

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้

นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เช้าร่วมประชุมชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำส่งคลังผ่านอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) โดยผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องEDC) 

นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดหนองคาย บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4